Informasjon til forelesere

Fra IThjelp

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

PDF-fil av denne informasjonen for utskrift eller videresending til forelesere finnes her.

Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen har sammen ansvar for drift og vedlikehold av undervisningsrom ved Universitetet i Bergen. Vi ønsker her å gi brukerne av våre undervisningsrom nyttig informasjon om bruken av rommene.

Undervisere bør gjøre seg kjent med det audiovisuelle utstyret (AV-utstyret) og bruken av rommet før bruk!

Arrangører av disputaser bør gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet.

Hvordan bruke AV-utstyret

De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk etter at det er slått på. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.

Fastmontert PC

Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord.

Forelesere som ikke har konto på UiB, må få opprettet kurskonto. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.

For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden, kan Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!

IT-assistentene kan ikke opprette kurskonto.

Eget utstyr

Gjør deg kjent med oppkopling av eget utstyr i rommet i god tid før forelesningen. IT-assistenten kan hjelpe deg.

Komme på nett

Det er trådløsdekning, eduroam og uib-guest, i alle rom. Trådfast tilkopling er også tilgjengelig.

Bærbar PC

Av-ustyret i undervisningsrom vil være av varierende alder. I rom med eldre installasjoner er det bare VGA-tilkopling til egen (bærbar) PC. Rom med ny installasjon kan ha bare HDMI/DisplayPort-tilkopling.

Noen bærbare PC-er, har ikke standard videokontakt (VGA/HDMI/DisplayPort) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel bør du ta den med selv, i tilfelle riktig overgang ikke er tilgjengelig i rommet.

Enkelte Mac-maskiner kan være problematisk å kople til HDMI-kabelen via overgang. Sjekk på forhånd om det gjelder din maskin. Bruk den stasjonære maskinen i rommet dersom du ikke får bildet fra egen maskin.

Bruk ikke overgang i overgang for å kople til egen maskin. Det vil sannsynligvis ikke fungere.

Bruk PC-en sammen med strømadapter for å sikre et kraftig nok signal til videoprojektoren.

Velg riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) på styringspanelet i rommet og trykk på tasten/tastekombinasjonen som gir bilde til videokanonen.

Mobile enheter(nettbrett/smarttelefoner)

De fleste mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner kan bare brukes i rom som har HDMI-tilkopling. Du vil også trenge adapter og/eller overgangskabel for å få bilde på videokanonen. Dette er forskjellig fra fabrikat til fabrikat. Sett deg inn i hva som gjelder for ditt utstyr og prøv på en monitor først.

La enheten stå på opplading under bruk. Det sikrer kraftig nok signal til videokanonen og at enheten ikke går tom for strøm.

Styringspanel

All styring av bilde og lyd gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.

Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på videoprojektoren!

På styringspanelet styrer du:

 • Slå projektor på og av
 • Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, DVD-spiller e.l.)
 • Lydvolum
 • I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet

Når du slår på projektoren eller bytter kilde tar det opp til ett minutt før bildet vises.

Riktig bruk

 • Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 • Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
 • Ta kontakt med IT-assistent hvis du får problemer. Ikke prøv å flytte kabler, kople om e.l. selv!

Etter bruk:

 • Logg ut, men la PC-en stå på.
 • Slå av projektor (trykk "Off", "Avslutt" e.l. på styringspanelet).
 • Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 • Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.

Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.

Hvis du trenger hjelp

 • IT-assistenten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 08.00 - 20.00. Se oversikt over IT-assistenter og lokale vakttider
 • Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til IT-assistenten.
 • Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre deg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med IT-assistenten for en demonstrasjon av utstyret i rommet.
 • Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se uv-rom.uib.no.

Tilgang og bruk (ikke teknisk utstyr)

Gjør deg kjent med undervisningsrommet og tilgjengelighet (nøkkelkort/nøkler) i forkant av undervisningen/foredraget.

Bestille rom

Undervisningsrom bestilles gjennom UiBs rom-booking-system. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Eksterne booker undervisningsrom hos Eiendomsavdelingen.

Tilgang til rom

Alle ansatte ved UiB har korttilgang til undervisningsrom i tilknytning til fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-21:45. Tilgang utover dette må bestilles for hvert enkelt tilfelle. Eksterne får tildelt besøkskort med nødvendig tilgang når de leier undervisningsrom ved UiB. Noen rom som administreres av fakultetene har nøkkel, kontakt fakultetet for tilgang til rom med nøkkel

Regler for bruk

Det henger et oppslag i undervisningsrommet som beskriver antall bord og stoler i rommet, samt standard oppsett av dette (bilde). Dersom man ønsker å endre på oppsettet skal det settes tilbake til standard oppsett etter bruk. Møbler skal ikke fjernes fra undervisningsrommet.

Når man forlater undervisningsrommet skal vinduer og dør være lukket, og lyset avslått.

Rydding og renhold

Det er forelesers/arrangørs ansvar å sørge for at brukerne rydder rommet etter bruk:

 • Møbler settes på plass
 • Alt avfall plasseres i søppelspannet
 • Det er brukers ansvar å fjerne avfall som ikke får plass i søppelspannet
 • Kantineutstyr/papir/andre gjenstander fjernes fra rommet.

Det er renhold i undervisningsrommene 5 dager i uken mandag-fredag. Søppelspannet tømmes og rommet rengjøres.

Eiendomsavdelingen har tilsyn med rommet en gang per uke – da sjekkes i hovedsak bygningstekniske forhold og adgangskontroll.

Brann/uforutsette hendelser

Ved forelesinger, kurs og annen undervisning/arrangement er det foreleser eller den som står ansvarlig for undervisningen/arrangementet som er ansvarlig for å iverksette tiltak ved hendelser.

1. På forhånd informere om rømningsveier og samleplass – informasjon i oppslag på vegg i UV-rommet.

2. Før og under undervisningen/ arrangementet skal den ansvarlige:

 • Påse at det ikke settes inn løse stoler og utstyr.
 • Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg.
 • Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner.
 • Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

3. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige:

 • Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes, og informere om samleplass. Informasjon om dette finnes i oppslag på vegg i UV-rommet.
 • Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
 • Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant (oransje vest) /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet.

Branninstruksjoner:

Enhver som oppdager en brann skal:

 • Prøve å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
 • Varsle andre i bygget
 • Varsle brannvesenet på telefon 110

Evakuering av bygget:

 • Forlat bygget straks alarmen går.
 • Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.
 • Bruk nærmeste rømningsvei. Ikke bruk heis.
 • Sørg for at dine besøkende også blir evakuert.
 • Adlyd meldinger fra plassansvarlig - brann.
 • Ingen skal gå inn i bygningen igjen uten tillatelse fra brukerrepresentant brann, politi eller brannvesenet.

Oppmøte på samleplass for bygget – står på oppslag i UV-rom


Se også http://it.uib.no/Undervisningsrom